• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
30 APREL MST`7 İMTAHAN MÖVZULARI (Blok fənləri üzrə)

--------------------------------------------------------------------
AZƏRBAYCAN DİLİ
 8-9-10-CU SİNİF
 
Fonetika 
Leksika 
Morfologiya 
İsim 
Sifət 
Say 
Əvəzlik 
Feil 
Zərf 
Köməkçi nitq hissələri (qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz, nida) 
Söz yaradıcılığı 
Sintaksis 
Söz birləşməsi 
Cümlə üzvləri. Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda və xəbər 
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq. Təyin. Zərflik 
Sintaktik əlaqələr və onların növləri 
Həmcins üzvlər 
Əlavələr 
Cümlədə söz sırası 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
-------------------------------------------------------------------- 
ƏDƏBİYYAT 
8-9-CU SİNİF 
Nəzm, nəsr. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Şeir vahidləri 
Ədəbi növ və janrlar 
Bədii əsərdə ideyanın müəyyən edilməsi. Süjet və kompozisiya 
Bədii təsvir və ifadə vasitələri 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 
Lirik növün janrları: nəğmələr, bayatılar, mahnılar 
Epik növün janrları: əfsanələr, rəvayətlər, lətifələr, atalar sözü və məsəllər, tapmacalar, yanıltmaclar, nağıllar 
Dramatik növün janrları: xalq oyunları, xalq tamaşaları, şəbihlər 
“Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı, “Xan sarayı” əfsanəsi, “Cahargah” əfsanəsi 
Aşıq yaradıcılığı. Dastan epik-lirik əsər kimi 
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 
X.Şirvani “Gənclərə nəsihət” əsəri 
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruzun dustaq olduğu boy” 
N.Gəncəvi “Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı bir uşağın dastanı” mənzum hekayələri 
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 
Ş.İ.Xətayi “Bahariyyə”(“Dəhnamə” poemasından) 
M.Füzulinin “Söz” qəzəli 
“Düratın itməyi”, “Durna teli”, “Koroğlu və Bolu bəy” qolları (“Koroğlu” eposu) 
M.P.Vaqif “Hayıf ki, yoxdur...” qoşması 
A.Bakıxanov “Hikmətin fəziləti” əsəri 
Q.Zakir “Durnalar”qoşması 
A.Ələsgər “Dağlar” rədifli qoşma 
S.Ə.Şirvani “Qafqaz müsəlmanlarına xitab” şeiri 
S.S.Axundov “Nurəddin” hekayəsi 
Ə.Haqverdiyev “Bomba” hekayəsi 
M.Hadi “Türkün nəğməsi” şeiri 
A.Şaiq “Anabacı” hekayəsi 
C.Məmmədquluzadə “Qurbanəli bəy” hekayəsi 
M.Ə.Sabir “Əkinçi” 
H.Cavid “Ana” mənzum faciəsi 
M.Şəhriyar “Heydərbabaya salam” poeması 
A.İldırım “Əsir Azərbaycanım” şeiri 
M.Müşfiq “Yağış yağarkən...” , "Həyat sevgisi” şeirləri 
S.Rüstəm “Təbrizim” şeiri 
M.Seyidzadə “Əqrəb və çanaqlı bağa” təmsili 
S.Novruz “Mən bizim anaları Günəşə tay tuturam” şeiri 
M.İbrahimov “Azad” hekayəsi, “Gələcək gün” romanı (Romandan parça) 
H.Ziya “Qarabağda” şeiri, “Kərgədan və qarışqa” təmsili 
Ə.Kürçaylı “Vətən”, “Qaranquş” şeirləri 
S.Vurğun “Azərbaycan”, “Ananın öyüdü” şeirləri 
R.Rza “Çinar ömrü” şeiri 
 
10-CU SİNİF 
Nəzm, nəsr. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Şeir vahidləri 
Ədəbi növ və janrlar. 
Bədii əsərdə ideyanın müəyyən edilməsi. Süjet və kompozisiya 
Bədii təsvir və ifadə vasitələri 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 
Lirik növün janrları: nəğmələr, bayatılar, mahnılar 
Epik növün janrları: əfsanələr, rəvayətlər, lətifələr, atalar sözü və məsəllər, tapmacalar, yanıltmaclar, nağıllar 
Dramatik növün janrları: xalq oyunları, xalq tamaşaları, şəbihlər 
“Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı, “Xan sarayı” əfsanəsi, “Cahargah” əfsanəsi 
Aşıq yaradıcılığı. Dastan epik-lirik əsər kimi 
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 
X.Şirvani. “Gənclərə nəsihət” əsəri 
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruzun dustaq olduğu boy”, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” 
N.Gəncəvi “Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı bir uşağın dastanı” mənzum hekayələri 
“İskəndərnamə” poeması
 Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 
İ.Nəsimi “Sığmazam” qəzəli 
Ş.İ.Xətayi “Bahariyyə”(“Dəhnamə” poemasından), “Dəhnamə” poeması 
M.Füzuli “Söz” , “Məni candan usandırdı...” qəzəlləri, “Leyli və Məcnun” poeması 
Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XVII- XVIII əsr) 
“Koroğlu” eposu, “Düratın itməyi”, “Durna teli”, “Koroğlu və Bolu bəy”, “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolları 
M.P.Vaqif “Hayıf ki, yoxdur...”, “Pəri” qoşmaları 
Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü (XIX əsr) 
A.Bakıxanov, M.Ş,Vazeh, X.Natəvan, İ.Qutqaşınlı 
Q.Zakir “Durnalar”, “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” qoşmaları 
M.F.Axundzadə “Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur” komediyası,
 “Aldanmış kəvakib” povesti 
A.Ələsgər “Dağlar” rədifli qoşmaları 
S.Ə.Şirvani “Qafqaz müsəlmanlarına xitab” şeiri, “Guşi qıl” müxəmməsi 
N.Vəzirov “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi 
S.S.Axundov “Nurəddin” hekayəsi 
Ə.Haqverdiyev “Bomba” hekayəsi 
M.Hadi “Türkün nəğməsi” şeiri 
A.Şaiqin “Anabacı” hekayəsi 
C.Məmmədquluzadə “Qurbanəli bəy” hekayəsi 
M.Ə.Sabir “Əkinçi” 
H.Cavid “Ana” mənzum faciəsi 
M.Şəhriyar “Heydərbabaya salam” poeması 
A.İldırım “Əsir Azərbaycanım” şeiri 
M.Müşfiq “Yağış yağarkən...” , “Həyat sevgisi” şeirləri 
S.Rüstəm “Təbrizim” şeiri 
M.Seyidzadə “Əqrəb və çanaqlı bağa” təmsili 
S.Novruz “Mən bizim anaları Günəşə tay tuturam” şeiri 
M.İbrahimov “Azad” hekayəsi, “Gələcək gün” romanı (Romandan parça) 
H.Ziya “Qarabağda” şeiri, “Kərgədan və qarışqa” təmsili 
Ə.Kürçaylı “Vətən”, “Qaranquş” şeirləri 
S.Vurğun “Azərbaycan”, “Ananın öyüdü” şeirləri 
R.Rza “Çinar ömrü” şeiri 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
-------------------------------------------------------------------- 
RİYAZİYYAT 
8-Cİ SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Tənliklər sistemi 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar 
Fiqurların sahəsi 
Hərəkət. Oxşarlıq 
 
9-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi 
Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr 
Funksiyalar. Qrafiklər 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar 
Fiqurların sahəsi 
Hərəkət. Oxşarlıq 
Vektorlar. Koordinatlar metodu 
 
10-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi 
Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr 
Funksiyalar. Qrafiklər 
Triqonometrik funksiyalar 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar 
Fiqurların sahəsi 
Hərəkət. Oxşarlıq 
Vektorlar. Koordinatlar metodu 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
--------------------------------------------------------------------
FİZİKA 
8-9-CU SİNİF 
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 
Nyuton qanunları 
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu 
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi   
Statikanın əsasları 
İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları 
Mexaniki iş. Güc 
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika 
MKN-nin əsasları. İdeal qaz qanunları 
Termodinamikanın əsasları 
Doyan və doymayan buxar 
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri 
 
10-CU SİNİF 
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 
Nyuton qanunları 
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu 
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi   
Statikanın əsasları 
İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları 
Mexaniki iş. Güc 
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika 
MKN-nin əsasları. İdeal qaz qanunları 
Termodinamikanın əsasları 
Doyan və doymayan buxar 
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri 
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi 
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi 
Sabit cərəyan qanunları 
Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
------------------------------------------------------------------- 
KİMYA  
8-9-CU SİNİF 
Kimyanın ilk anlayışları 
Saf maddə və qarışıqlar. Qarışıqların ayrılma üsulları 
Allotropiya. Fiziki və kimyəvi hadisələr 
Atomun quruluşu. İzotoplar 
Dövri qanun. Dövri sistem 
Maddə miqdarı. Mol. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar 
Kimyəvi rabitələr. Kristal qəfəsin tipləri 
Hibridləşmə. Siqma və pi rabitələr 
Oksidləşmə dərəcəsi. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları 
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti 
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq 
Məhlullar. Molyar qatılıq 
Oksidlər 
Əsaslar 
Turşular 
Duzlar 
Elektrolitik dissossiasiya 
Hidroliz 
Elektroliz 
Hidrogen 
Oksigen 
Su 
Halogenlər. Xlor 
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Sulfat turşusu 
Halogenlər. Hidrogen-xlorid 
Azot. Ammonyak. Nitrat turşusu 
Fosfor. Fosforun birləşmələri. Ortofosfat turşusu 
Karbon. Karbonun birləşmələri 
 
10-CU SİNİF 
Kimyanın ilk anlayışları 
Saf maddə və qarışıqlar. Qarışıqların ayrılma üsulları 
Allotropiya. Fiziki və kimyəvi hadisələr 
Atomun quruluşu. İzotoplar 
Dövri qanun. Dövri sistem 
Maddə miqdarı. Mol. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar 
Kimyəvi rabitələr. Kristal qəfəsin tipləri 
Hibridləşmə. Siqma və pi rabitələr 
Oksidləşmə dərəcəsi. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları 
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti 
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq 
Məhlullar. Molyar qatılıq 
Oksidlər 
Əsaslar 
Turşular 
Duzlar 
Elektrolitik dissossiasiya 
Hidroliz 
Elektroliz 
Hidrogen 
Oksigen 
Su 
Halogenlər. Xlor 
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Sulfat turşusu 
Halogenlər. Hidrogen-xlorid 
Azot. Ammonyak. Nitrat turşusu 
Fosfor. Fosforun birləşmələri. Ortofosfat turşusu 
Karbon. Karbonun birləşmələri 
Silisium. Silisiumun birləşmələri  
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
------------------------------------------------------------------- 
BİOLOGİYA 
8-Cİ SİNİF 
Yastı qrudlar tipi 
Sap qurdlar tipi 
Molyusklar tipi 
Buğumayaqlılar tipi 
Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi 
Xordalılar tipi. Kəlləlilər yarımtipi 
Sinir sistemi vəziləri 
 
9-10-CU SİNİF 
Molyusklar tipi 
Buğumayaqlılar tipi 
Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi 
Xordalılar tipi. Kəlləlilər yarımtipi 
Yosunlar 
Ali sporlu bitkilər 
Ali toxumlu bitkilər 
Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr 
Dayaq-hərəkət sistemi 
Qan damar sistemi 
Tənəffüs sistemi 
Həzm sistemi 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)

-------------------------------------------------------------------- 
TARİX 
8-Cİ SİNİF 
İbtidai icma quruluşu 
Azərbaycan ərazisində dövlət qurumları. Qədim dövlətlər 
Azərbaycan III-VII əsrlərdə 
Azərbaycan xilafətin tərkibində 
Azərbaycan XI-XIII əsrlərdə 
Azərbaycan XIV-XV əsrlərdə 
Səfəvi dövləti (1501-1736) 
Qədim Şərq 
Qədim Yunanıstan, Qədim Roma 
Erkən orta əsrlər türk dövlətləri 
Ərəb xilafəti 
Dehli sultanlığı. Moğol dövləti 
Monqol dövləti. Qızıl Ordu 
Teymuri, Osmanlı 
Avropa ölkələri orta əsrlərdə 
 
9-10-CU SİNİF 
İbtidai icma quruluşu 
Azərbaycan ərazisində dövlət qurumları. Qədim dövlətlər 
Azərbaycan III-VII əsrlərdə 
Azərbaycan xilafətin tərkibində 
Azərbaycan XI-XIII əsrlərdə 
Azərbaycan XIV-XV əsrlərdə 
Səfəvi dövləti (1501-1736) 
Nadir şah Əfşar imperiyası (1736-1747) 
Qədim Şərq 
Qədim Yunanıstan, Qədim Roma 
Erkən orta əsrlər türk dövlətləri 
Ərəb xilafəti 
Dehli sultanlığı. Moğol dövləti 
Monqol dövləti. Qızıl Ordu 
Teymuri, Osmanlı 
Avropa ölkələri orta əsrlərdə 
Türk və Şərq xalqları yeni dövrdə (XVIII-XIX əsrlərdə) 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
------------------------------------------------------------------
COĞRAFİYA 
8-Cİ SİNİF 
Yerin su təbəqəsi 
-Dünya okeanının yaranması, öyrənilməsi 
-Okean suyunun temperaturu, duzluluğu 
-Okeanlarda suyun hərəkəti 
Biosfer. Coğrafi təbəqə
-Təbii zonalar  
-Azərbaycanın bitki örtüyü və heyvanlar aləmi 
Dünya ölkələrinin təsnifatı
-İEÖ və İEOÖ 
-İnsanın inkişaf əmsalı 
-Əhalinin sayı, təbii artımı və miqrasiyası 
 
9-10-CU SİNİF 
Atmosfer və iqlim 
-Dünyanın iqlim qurşaqları 
-Qitələrin iqlimi 
-Azərbaycanın iqlimi 
Hidrosfer – Yerin su təbəqəsidir. 
-Qurunun suları 
-Qitələrin daxili suları 
-Azərbaycan Respublikasının daxili suları. Xəzər dənizi 
Biosfer – Yerin canlılar təbəqəsidir. 
-Coğrafi təbəqə. Torpaq, tipləri, mühafizəsi  
-Təbii zonalar və təbii komplekslər 
-Şimal və Cənub materiklərinin bioehtiyatları 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)
 
--------------------------------------------------------------------
İNFORMATİKA 
8-9-10-CU SİNİF 
İnformatika və informasiya. İnformasiyanın xassələri. İnformasiyanın təqdimedilmə formaları. İnformasiya prosesləri 
Say sistemləri. Mövqeli və mövqesiz say 
sistemləri. İkilik say sistemi. Səkkizlik və onaltılıq say sistemi. Bir say sistemindən digərinə keçidİnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi. Kod və kodlaşdırma. İkilik kodlaşdırma. Mətn informasiyasının 
kodlaşdırılmasıİnformasiyanın miqdarı. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri və növləri. Qrafik informasiyanın kodlaşdırılması 
Səs informasiyasının kodlaşdırılması. Video informasiyanın kodlaşdırılması. Modellər və onların təsnifatı 
İnformasiya modelləri. Cədvəl informasiya modeli. Qraf informasiya modeli 
Ağac informasiya modeli. Kompüter modelləşdirilməsi 
Kompüterin aparat təminatı. Fərdi kompüterlərin növləri 
Kompüterin məntiqi quruluşu. Kompüterin  əsas hissələri 
Kompüterin əsas parametrləri. Kompüterin proqram təminatı 
Kompüterin proqram təminatı. Əməliyyat sistemi 
Fayllar və qovluqlar. İş masası, onun elementləri 
Fayl sistemi və idarəetmə paneli 
Mətn sənədlərinin yaradılması, redaktəsi və formatlaşdırılması, axтarışı və əvəzetmə 
Mətn redaktorunda cədvəllər, sənədə müxtəlif obyektlərin (şəkil, cədvəl, dioqram, düstur) əlavə  edilməsi 
Elektron cədvəllər. Elektron cədvəl və onun komponentləri (xana, sətr, sütun, iş vərəqi). Düsturlar və funksiyalar. Mütləq və nisbi ünvanlar 
Diаqramlar və onların elementləri, elektron cədvəl proqramında modelləşdirmə 
Statik verilənlər əsasında prosseslərin modelləşdirilməsi 
Verilənlər bazası. VB modeli. VB idarəolunma sistemi. Cədvəllər və onlar arasında əlaqələr 
Sorğular, formalar. Verilənlərin axtarışı və çeşidlənməsi. Hesabatlar 
Alqoritim anlayışı. Alqoritmin xassələri. Təqdimetmə üsulları 
Alqoritmin növləri 
Proqramlaşdırma 
Sətr və sütunlar, onlar üzərində əmrlər 
Altproqramlar (funksiyalar və prossedurlar) 
Kompüter şəbəkələri və onların təsnifatı. Şəbəkə topologiyası, şəbəkə avadanlıqları 
İnternet. Bağlantı üsulları. İnternetdə ünvanlama və protokollar. İnternet xidmətləri. Dünya hörümçək toru 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023)