• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
22 OKTYABR MST`1 İMTAHAN MÖVZULARI (Blok fənləri üzrə)
--------------------------------------------------------------------
AZƏRBAYCAN DİLİ
8-9-10-CU SİNİF
 
Fonetika 
Leksika 
Morfologiya 
İsim 
 
11-Cİ SİNİF 
Fonetika 
Leksika 
Morfologiya 
İsim 
Sifət
--------------------------------------------------------------------
ƏDƏBİYYAT
 
8-9-10-CU SİNİF 
Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirinin vəznləri 
Ədəbi növ və janrlar 
Bədii əsərdə həyat hadisələrinin ifadə üsulu 
Ədəbiyyatda gülüş. Bədii əsərin quruluşu 
Bədii əsərdə ideyanın müəyyən edilməsi 
Süjet və kompozisiya 
Bədii əsərin dili 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar 
“Ağıllı uşaq nağılı”, “Xan sarayı” əfsanəsi, “Çahargah” əfsanəsi, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı 
Aşıq yaradıcılığı və janrları 
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 
“Kitabi Dədə-Qorqud” eposu 
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” 
 
11-Cİ SİNİF 
Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirinin vəznləri 
Şeir vəznləri 
Ədəbi növ və janrlar 
Lirik növ. Epik növ. Dramatik növ 
Bədii əsərdə həyat hadisələrinin ifadə üsulu 
Ədəbiyyatda gülüş. Bədii əsərin quruluşu 
Bədii əsərdə ideyanın müəyyən edilməsi 
Süjet və kompozisiya 
Bədii əsərin dili (Bədii təsvir və ifadə vasitələri) 
Bədii yaradıcılıq metodu, ədəbi cərəyan, ədəbi məktəb 
Şifahi xalq ədəbiyyatı 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar 
“Ağıllı uşaq nağılı”, “Xan sarayı”, “Çahargah əfsanəsi”, “Dərzi şagirdi Əhməd nağılı” 
Aşıq yaradıcılığı və janrları 
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (Ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər) 
Q.Təbrizi, M.Gəncəvi 
X.Şirvaninin “Gənclərə nəsihət” əsəri 
“Kitabi Dədə-Qorqud” eposu 
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” 
“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” və 
“Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”un məzmunu və təhlili 
N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı 
“Xəmsə”yə və daxil olan əsərlərin əsas mövzusu və qaldırılan problemlər 
“Sultan Səncər və qarı”, “Yaralı bir uşağın dastanı” hekayələri 
“İskəndərnamə” poeması, məzmunu və bədii xüsusiyyətləri 
“Şərəfnamə” və “İqbalnamə”dən hissələr
--------------------------------------------------------------------
RİYAZİYYAT
 
8-Cİ SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həndəsənin əsas anlayışları 
 
9-10-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
 
11-Cİ SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar
--------------------------------------------------------------------
FİZİKA
 
8-9-10-CU SİNİF 
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 
 
11-Cİ SİNİF 
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 
Nyuton qanunları
--------------------------------------------------------------------
KİMYA 
8-Cİ SİNİF 
Kimyanın ilk anlayışları 
Saf maddə və qarışıqlar. Qarışıqların ayrılma üsulları 
Allotropiya. Fiziki və kimyəvi hadisələr 
Atomun quruluşu. İzotoplar 
Dövri qanun. Dövri sistem 
 
9-10-CU SİNİF 
Kimyanın ilk anlayışları 
Saf maddə və qarışıqlar. Qarışıqların ayrılma üsulları 
Allotropiya. Fiziki və kimyəvi hadisələr 
Atomun quruluşu. İzotoplar 
Dövri qanun. Dövri sistem 
Kimyəvi rabitələr. Kristal qəfəsin tipləri 
Hibridləşmə. Siqma və pi rabitələr 
 
11-Cİ SİNİF 
Kimyanın ilk anlayışları 
Saf maddə və qarışıqlar. Qarışıqların ayrılma üsulları 
Allotropiya. Fiziki və kimyəvi hadisələr 
Atomun quruluşu. İzotoplar 
Dövri qanun. Dövri sistem 
Maddə miqdarı. Mol. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar 
Kimyəvi rabitələr. Kristal qəfəsin tipləri 
Hibridləşmə. Siqma və pi rabitələr 
Oksidləşmə dərəcəsi
--------------------------------------------------------------------
BİOLOGİYA
 
8-Cİ SİNİF 
Biologiyanın tədqiqat obyektləri 
Orqanizmin hüceyrəvi quruluşu 
Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi 
Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları 
 
9-10-CU SİNİF 
Biologiyanın tədqiqat obyektləri 
Orqanizmin hüceyrəvi quruluşu 
Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi 
Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları 
Çiçəkli bitkilərin generativ orqanları 
 
11-Cİ SİNİF 
Canlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri. Sitologiya 
Hüceyrənin biokimyası 
Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı
--------------------------------------------------------------------
TARİX
 
8-Cİ SİNİF 
İbtidai icma quruluşu
 Azərbaycan ərazisində erkən dövlət qurumlarının yaranması
 Manna dövləti
 İskit padşahlığı
 Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının tərkibində
 Qədim Misir və Mesopotamiya
 Qədim Hun, Çin və Hindistan 
 
9-10-CU SİNİF 
İbtidai icma quruluşu
 Azərbaycan ərazisində erkən dövlət qurumlarının yaranması
 Manna dövləti
 İskit padşahlığı
 Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının tərkibində
 Atropatena dövləti
 Qədim Misir və Mesopotamiya
 Qədim Hun, Çin və Hindistan
 Qədim Yunanıstan 
 
11-Cİ SİNİF 
İbtidai icma quruluşu
 Azərbaycan ərazisində erkən dövlət qurumlarının yaranması
 Manna dövləti
 İskit padşahlığı
 Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyasının tərkibində
 Atropatena dövləti
 Qədim Albaniya dövləti
 Azərbaycan Sasani imperiyasının tərkibində
 Qədim Şərq
 Qədim Yunanıstan
 Qədim Roma 
Ağ Hun. Qərbi Hun
--------------------------------------------------------------------
COĞRAFİYA
 
8-Cİ SİNİF 
Coğrafiya elminin sahələri və inkişafı 
-Coğrafi kəşflərin yeni mərhələsi 
-Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı 
-Kartoqrafik təsvir vasitələri, onların əhəmiyyəti 
-Xəritələr, təsnifatı, xəritələrdə təsvir üsulları 
-Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin ölçüləri 
 
9-10-CU SİNİF 
Coğrafiya elminin yaranması, inkişafı, sahələri, tədqiqat metodları 
Coğrafiyanın inkişaf mərhələləri. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı 
Kartoqrafik təsvir vasitələri. Plan, Planaalma. Şərti işarələr 
Yerin forma və ölçüləri. Coğrafi koordinatlar 
Xəritələr, təsnifatı, təsvir üsulları. Generalizasiya. Kartoqrafik proyeksiyalar 
Kainat və Günəş sistemi. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və coğrafi nəticələri 
 
11-Cİ SİNİF 
Coğrafiya elminin yaranması, inkişafı, sahələri, tədqiqat metodları 
Coğrafiyanın inkişaf mərhələləri. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı 
Kartoqrafik təsvir vasitələri. Plan, Planaalma. Şərti işarələr 
Yerin forma və ölçüləri. Coğrafi koordinatlar 
Xəritələr, təsnifatı, təsvir üsulları. Generalizasiya. Kartoqrafik proyeksiyalar 
Kainat və Günəş sistemi. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və coğrafi nəticələri 
Yerin planetar və geoloji inkişafı. Geoxronoloji cədvəl 
Yerin daxili quruluşu. Süxurlar
--------------------------------------------------------------------
İNFORMATİKA
 
8-9-10-11-Cİ SİNİF 
İnformatika və informasiya. İnformasiyanın xassələri. İnformasiyanın təqdimedilmə formaları. İnformasiya prosesləri 
Say sistemləri. Mövqeli və mövqesiz say 
sistemləri. İkilik say sistemi. Səkkizlik və onaltılıq say sistemi. Bir say sistemindən digərinə keçid 
İnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi. Kod və kodlaşdırma. İkilik kodlaşdırma. Mətn informasiyasının 
kodlaşdırılması 
İnformasiyanın miqdarı. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri və növləri. Qrafik informasiyanın kodlaşdırılması 
Səs informasiyasının kodlaşdırılması. Video informasiyanın kodlaşdırılması. Modellər və onların təsnifatı 
İnformasiya modelləri. Cədvəl informasiya modeli. Qraf informasiya modeli 
Ağac informasiya modeli. Kompüter modelləşdirilməsi